Algemene Voorwaarden / Privacy Statement

voor www.voorthuizen.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.voorthuizen.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Voorthuizen.nl . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Voorthuizen.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Voorthuizen.nl.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Voorthuizen.nl te mogen claimen of te veronderstellen.

Voorthuizen.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Voorthuizen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Privacy Statement

 

Wij gebruiken persoonsgegevens (email adres) om contact met u op

te kunnen nemen indien noodzakelijk, bijvoorbeeld als u het

contactformulier ingevuld heeft of om u te informeren over onze diensten, nieuwsbrief.

 

Uw gegevens worden bewaard zolang u ingeschreven staat voor onze nieuwsbrief,

Bij lopende zaken zoals een contract met ons om te adverteren zolang de overeenkomst loopt en de daarvoor lopende tijd dat administratie dient te worden bewaard.

 

Uw gegevens worden ook verwerkt voor statistische doeleinden, zoals

onderzoek naar het gebruik van de website om deze zo gebruiksvriendelijk te maken.

 

U kunt ten alle tijden de gegevens opvragen en wijzigen vul hier voor het contactformulier in op onze website www.voorthuizen.nl

 

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.voorthuizen.nl op deze pagina.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het team van Voorthuizen.nl